KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Zielona energia w Polsce
Współ­cze­sny świat wy­ma­ga zmia­ny struk­tu­ry wy­ko­rzy­sty­wa­nych źró­deł ener­gii pier­wot­nej. Wzrost po­py­tu na su­row­ce ener­ge­tycz­ne, przy jed­no­cze­snej ro­sną­cej nie­sta­bil­no­ści wa­run­ków ich do­sta­wy oraz du­żej zmien­no­ści cen zmu­sza­ją do dy­wer­sy­fi­ka­cji tak struk­tu­ry geo­gra­ficz­nej, jak i ro­dza­jo­wej no­śni­ków ener­gii. Choć moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­ne umoż­li­wia­ją prze­sył ener­gii na co­raz dal­sze od­le­gło­ści (sie­ci prze­sy­ło­we ro­py naf­to­wej i ga­zu ziem­ne­go) i w no­wej for­mie (LPG) co­raz licz­niej pro­pa­go­wa­ne są idee wy­ko­rzy­sta­nia od­na­wial­nych źró­deł ener­gii.Po­pu­lar­ność od­na­wial­nych źró­deł ener­gii wią­że się z moż­li­wo­ścią re­duk­cji emi­sji CO2, ogra­ni­cze­nia uza­leż­nie­nia od im­por­tu su­row­ców ener­ge­tycz­nych, wy­ko­rzy­sta­nia kra­jo­we­go po­ten­cja­łu śro­do­wi­sko­we­go, a tak­że roz­wo­ju lo­kal­ne­go. Po­nad­to po­zwa­la­ją na prze­su­nię­cie gra­ni­cy za­so­bo­wej, ak­ty­wi­za­cję re­gio­nów rol­ni­czych, spe­cja­li­za­cję pro­duk­cji rol­nej, a tak­że prze­ciw­dzia­ła­nie nadmier­nej de­gra­da­cji śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go (ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2).W­twa­rza­nie ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła z OZE przy­no­si nie tyl­ko ko­rzy­ści, czę­sto ?zie­lo­na ener­gia? po­strze­ga­na jest ja­ko droż­sze źró­dło ener­gii. Oba­wy bu­dzi tak­że wy­ko­rzy­sta­nie użyt­ków rol­nych na ce­le prze­my­sło­we kosz­tem pro­duk­cji żyw­no­ści.Nie­jed­no­znacz­ność w po­strze­ga­niu ,,zie­lo­nej ener­gii"" wy­ma­ga za­tem cią­głe­go sta­wia­nia py­tań, a przede wszyst­kim szu­ka­nia od­po­wie­dzi.Au­to­rom tej książ­ki za­le­ża­ło, aby po­ka­zać, iż sto­so­wa­nie od­na­wial­nych źró­deł ener­gii ma zło­żo­ny cha­rak­ter, dla­te­go pod­ję­li pró­bę iden­ty­fi­ka­cji uwa­run­ko­wań wy­ko­rzy­sta­nia od­na­wial­nych źró­deł ener­gii oraz prze­sła­nek opła­cal­no­ści dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w tym seg­men­cie ryn­ku ener­gii, czy­niąc to na przy­kła­dzie Pol­ski. Za­gad­nie­nia w książ­ce zo­sta­ły przy tym uję­te w spo­sób pro­ble­mo­wy, aby nie tyl­ko wy­ja­śniać zło­żo­ność oma­wia­nych pro­ce­sów, ale tak­że wska­zy­wać ob­sza­ry waż­ne dla dal­szej dys­ku­sji, uwzględ­nia­ją­cej za­rów­no tło mię­dzy­na­ro­do­we, jak i in­te­re­sy wszyst­kich uczest­ni­ków ryn­ku ener­gii.
59,00
Produkt niedostępny
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj