KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku powinno mieć świadomie sformułowaną strategię finansowania działalności. Jej opracowanie nie jest łatwe, gdyż wymaga od kadry zarządzającej dużych umiejętności analitycznych i wiedzy z zakresu zarządzania. Efektem procesu formułowania strategii finansowej jest średnio- i długookresowy plan finansowy przedsiębiorstwa. Planowanie strategii finansowania umożliwia określenie potrzeb kapitałowych, źródeł pokrycia tych potrzeb i struktury kapitałowej w powiązaniu ze strukturą majątkową przedsiębiorstwa. Książka składa się z części teoretycznej, w której zaprezentowano wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw związaną z formułowaniem strategii finansowania działalności, oraz praktycznej, zawierającej studia przypadków. Omówiono między innymi: - podstawowe elementy strategii finansowania: cele, zasady, metody i determinanty, - główne kryteria, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu rodzaju strategii finansowania działalności, - charakterystyczne cechy najważniejszych rodzajów strategii finansowania: agresywnej, umiarkowanej i konserwatywnej, - trudności związane z planowaniem strategii finansowania działalności przedsiębiorstw, - sposób tworzenia strategii finansowania działalności na podstawie modeli wzrostu, - metody sporządzania sprawozdań finansowych pro forma.
49,00
Produkt niedostępny
Okładka książki Finansowanie sektora małych i średnich przedsięb.
Jest to pierw­sza w kra­ju pu­bli­ka­cja o cha­rak­te­rze zwar­tym przed­sta­wia­ją­ca pro­blem fi­nan­so­wa­nia MŚP po­przez ry­nek ka­pi­ta­ło­wy w tak sze­ro­kim wy­mia­rze.Sta­no­wi cie­ka­wy przy­czy­nek w dys­ku­sji na te­mat za­rzą­dza­nia ka­pi­ta­ła­mi MŚP, de­cy­zji ka­pi­ta­ło­wych i ba­rier sta­no­wią­cych o wy­bo­rach stra­te­gii fi­nan­so­wa­nia MŚP w śro­do­wi­sku na­uko­wym, jak i prak­ty­ce. Ta dys­ku­sja jest bar­dzo po­trzeb­na, gdyż prak­ty­kom, jak rów­nież teo­re­ty­kom po­zwa­la za­pre­zen­to­wać nie tyl­ko no­we po­dej­ścia i in­stru­men­ty, któ­re mo­gą zwięk­szyć do­stęp­ność ka­pi­ta­łu, ale rów­nież uwa­run­ko­wa­nia, któ­ry­mi po­win­ny kie­ro­wać się MŚP po­dej­mu­jąc de­cy­zje fi­nan­so­we. Stwo­rzy re­al­ną kon­ku­ren­cję dla ban­ków, któ­re bę­dą zmu­szo­ne zmie­nić po­dej­ście do fi­nan­so­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.Zro­dzi­ło­by to na­dzie­ję na po­wsta­nie sys­te­mu, któ­ry przed­się­bior­com po­szu­ku­ją­cym ka­pi­ta­łu stwo­rzy moż­li­wość wy­bo­ru po­mię­dzy ofer­tą ban­ków a ak­tyw­nym udzia­łem na ryn­kach ka­pi­ta­ło­wych.
45,00
Produkt niedostępny
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj