KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Okładka książki Malachitowe ostrze
Vio­let Silver­hunt i jej przy­ja­ciel, cza­ro­dziej Logan Fal­l­kryon, prze­mie­rzają Mal­kho­len bro­niąc jego miesz­kań­ców przed naj­gor­szymi potwo­rami i złymi mocami. Życie w dro­dze jest trudne, ale pro­ste. Przy­naj­mniej do dnia, w któ­rym spo­ty­kają księ­cia Nastilli.Roz­po­czyna się wyścig z cza­sem i nie­sa­mo­wita podróż od Kniei Mroku po Góry Argen­tum Lunae. Demo­niczne siły budzą się do życia z głę­bo­kiego snu, a losy kró­le­stwa wiszą na wło­sku.Vio­let musi prze­zwy­cię­żyć swoje lęki i zro­bić wszystko, aby oca­lić ojczy­znę. W cza­sie wyprawy powoli jed­nak zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest takim jakim się wydaje. Wro­go­wie i sojusz­nicy skry­wają tajem­nice, któ­rych roz­wi­kła­nie może zade­cy­do­wać o suk­ce­sie całej misji.Jeśli pra­gniesz zanu­rzyć się w świe­cie bez żad­nych gra­nic dla Two­jej wyobraźni, gdzie przo­duje silna postać kobieca, to koniecz­nie się­gnij po tę książkę. „Mala­chi­towe ostrze” na nowo roz­bu­dziło we mnie zami­ło­wa­nie do fan­ta­styki, gorąco je pole­cam!Kata­rzyna Śliwa @sie­dzewk­siaz­kach„Mala­chi­towe ostrze” autor­stwa Alek­san­dry Pisar­skiej to fan­ta­styczna książka, która wzbu­dza w czy­tel­niku wiele reflek­sji. To debiut, który pochło­nął mnie do głębi, nie mogłam się ode­rwać od przed­sta­wio­nego świata, który chcia­łam zwie­dzić wzdłuż i wszerz. Zjed­no­czy­łam się z głów­nymi boha­te­rami w wiel­kiej walce dobra ze złem, które rośnie w siłę. Mroczne tajem­nice zdają się nawar­stwiać, a zwy­cię­stwo staje coraz odle­glej­sze. Kto prze­trwa osta­teczną walkę? Czy masz dość odwagi, aby to spraw­dzić?Agata Wró­blew­ska @Snie­zno­okaFan­ta­styczna przy­goda okra­szona szczyptą humoru. Prze­szłość, która nie daje o sobie zapo­mnieć i przy­szłość, która nie­sie ze sobą kolejne nie­spo­dzianki. Wraz z Vio­let i Loga­nem wkrocz na ścieżkę łowcy potwo­rów i prze­ko­naj się co świat stwo­rzony przez Alek­san­drę Pisar­ską ma do zaofe­ro­wa­nia. Pole­cam!Kata­rzyna Wąso­wicz, Strefa BookiCo to za debiut. Jestem ogrom­nym pod wra­że­niem!! To histo­ria, która momen­tami roz­czula serce. Czy­ta­jąc tę książkę, wręcz nie mogłam się od niej ode­rwać. Wraz z boha­te­rami mia­łam oka­zję podró­żo­wać od Knei Mroku, aż do Gór Argen­tum Lunae. Była to podróż pełna przy­gód, gdzie można było spo­tkać wiele istot, a także trzeba było sto­czyć wiele walk i poko­nać wiele prze­szkód. Rów­nież każda miło­śniczka lite­ra­tury miło­snej znaj­dzie coś dla sie­bie. Monika Mości­brocka, @ zaczy­tana. monia„Mala­chi­towe ostrze” to książka, któ­rej lek­tury nie da się prze­rwać. Histo­ria ta ma naprawdę dużo do zaofe­ro­wa­nia czy­tel­ni­kowi. Nie­po­dwa­żal­nie można się dobrze bawić, czy­ta­jąc i nie żało­wać spę­dzo­nego nad nią czasu. Jeśli szu­ka­cie cze­goś, co nie raz Was zasko­czy, a losy boha­te­rów nie będą Wam obo­jętne. To już wie­cie, po co się­gnąć. Ania Kouba, @za­ka­z_czy­ta­ania
22,73
34,99 zł
1
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj