KATEGORIE
KONTO
tylko dostępne
sortuj:
tytuł
cena
data
Aktualny filtr: Wydawca: KUL TN
Okładka książki Metody wspomagania prokreacji. Sukces czy porażka
Zastosowanie metod wspomaganej prokreacji poszerzyło zakres naszej moralnej odpowiedzialności o jeszcze jeden obszar, w obrębie którego byliśmy wcześniej, z uwagj na jego niedostępność, "niewinni" - pierwsze fazy rozwoju ludzkiego organizmu. Uznawaliśmy wprawdzie już wcześniej odpowiedzialność przyszłej matki za poczęte w niej życie, podkreślając, że jeśli nie dba w okresie cląży o własne zdrowie, to świadomie powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, ale kontakt z życiem ludzkim na etapie rozwoju zarodkowego był niemożliwy, a antyutopia Aldousa Huxleya Nowy wspaniaty świat bardziej nas bawiła niż niepokoiła. Dzisiaj już nie bawi, a Huxley i opisywane przez niego procesy "wybutlacji" i "bokanizacji" urosły, zapewne przesadnie, do miana proroctwa. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić sytuację, w której - zważywszy na desperację pragnących biologicznie własnego potomstwa małżonków - ogłasza się kres metod wspomaganej prokreacji. Nie oznacza to jednak, że można zbagatelizować pojawiające się tutaj problemy, nawet jeśli dzięki zastosowaniu tych metod rodzice szczęśliwie doczekali się dziecka. Niepokojom tym będziemy się chcieli w niniejszej książce przyjrzeć.
24,19
36,40 zł
Okładka książki Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia
Praca stanowi pierwsze od kilku dziesięciu lat opracowanie całokształtu metakosmologicznej problematyki, którą należy udostępnić wykładowcom filozofii na poziomie akademickim i studentom w postaci nowego podręcznika. Z. Hajduk postawił sobie zadanie możliwie pełnego zaprezentowania dyskusji toczonych z zakresu rozważań metakosmologicznych. Filozofia przyrody w pełnym znaczeniu tego terminu pozwala budować spójny i syntetyczny obraz świata, który łączy w sobie wątki naukowe, filozoficzne i teologiczne. A to wskazuje na pełnienie przez nią roli światopoglądowej. Można wymienić co najmniej cztery rodzaje potencjalnych czytelników pracy: naukowców filozofujących, filozofów przyrody w pełnym tego słowa znaczeniu, studiujących nauki filozoficzne, wszystkich zainteresowanych problematyką światopoglądową. W efekcie przyjętych celów i strategii badawczych powstała monografia, w której omówiono najważniejsze charakterystyki, wchodzące w zakres problematyki statusu metodologicznego danej dyscypliny naukowej. Z recenzji wydawniczych
29,30
44,10 zł
Okładka książki Fides Ex Visu
W świetle pism Nowego Testamentu nie tylko "słuchanie" słowa, chociaż dominujące (Rz 10,14-17: fidex ex auditu), ale także "widzenie" dzieł Bożych ma wielkie znaczenie w procesie dochodzenia do wiary i poznania Jezusa Chrystusa, a w rezultacie do pełni spotkania z Bogiem. W szczególności taką wartość miały czynione przez Chrystusa cuda i znaki, a wśród nich największy - zmartwychwstanie (J 20,11: et vidit et credidit). Dwie drogi dochodzenia dow airy nie istnieją obok siebie, ale należy widzieć je komplementarnie, jako dwa aspekty tego samego duchowego rpocesu we wnętrzu człowieka (Mt 11.2-5). W ten sam sposób, bo za pomocą słów i cudownych znaków była później głoszona przez apostołów i uczniów Chrystusowa Ewangelia (Dz 4.20). (...)
33,49
50,40 zł
Okładka książki Fantazje na temat czasu
Szczepański Jan
Fantazje na temat czasu
W książce prezentowany jest pogląd - bliższy fantazji niż hipotezie naukowej - że czas nie jest neutralną ramą tego, co się dzieje, co zachodzi pod wpływem sił tkwiących w przyrodzie, rzeczach, zdarzeniach itd., lecz że jest nosicielem ludzkich aktów twórczych, przekształcających rzeczy, zdarzenia i myśli, wprowadzonych do rzeki czasu. Fantazja ta ze względu na podmiot wypowiedzi jest "konstrukcją umysłu zbudowaną przez bardzo specjalną "logikę", ze względu na styl wypowiedzi "swobodnym komentarzem do zdarzeń i procesów zachodzących wokół nas", ze względu na przedmiot wypowiedzi "obrazem fantastycznym". Autor przedstawia własną kolekcję obrazów czasu, którym poświęca kolejne eseje-fantazje: czas zjawisk życiowych człowieka, czas o różnych postaciach, czas człowieka, czas dziejów i czas historyków, czas tworzenia, czas starości, czas narodu oraz czas kłopotliwy. Jest to próba "zawłaszczenia" czasu poprzez kreacyjną moc wyobraźni autora, który nie dąży do żadnych jednoznacznych rozstrzygnięć.
11,63
17,50 zł
Okładka książki Educatrix et Advocata. Wychowawca i Obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach Narodu
Studia zawarte w tej książce koncentrują się na człowieku obecnym w ramach określonych społeczności, w zasadzie na przestrzeni jednej epoki, ale pod kątem tak czy inaczej realizującej się misji Kościoła katolickiego, powszechnego i polskiego. Tego Kościoła, który nie rządzi, choć niejednokrotnie jest o to pomawiany, Kościoła, który uczy, czerpiąc z Objawienia i z własnych doświadczeń nabytych na przestrzeni dwóch tysiącleci. Żadna inna instytucja nie ma podobnego fundamentu. Kościół, jak się przekonamy z lektury książki, był raz na wozie, raz pod wozem. Można to uznać za jego znak rozpoznawczy na przestrzeni całej jego historii, także tej dokonującej się na naszych oczach i z naszym udziałem. W takiej postaci staramy się go ukazać, bez upiększeń i retuszów. Otoczka tej historii stricte kościelnej to całe dzieje Narodu, państwa, zmieniająca się rzeczywistość, na ogół ograniczona do XX wieku. Migawki z pontyfikatu Jana Pawła II nie przeczą temu, wszak XXI wiek zaledwie się rozpoczął, kiedy jego pasterzowanie dobiegło końca. [...] Lektura książki sprowokuje zapewne szereg pytań. I tak być powinno, gdyż przeszłość tutaj naszkicowana jest znacznie bogatsza aniżeli mniej lub bardziej wyrywkowo potraktowane fragmenty wydarzeń i problemów. Obok sukcesów pokazano sporo bolączek. Co tu przeważa? To jedno z pytań. Oby było ich jak najwięcej. Podobnie jak trafnych odpowiedzi.
27,91
42,00 zł
Okładka książki Przedłużanie życia jako problem moralny
W dniu urodzin słyszymy od bliskich „sto lat”, a jakby tego jeszcze było mało, kolejna zwrotka powszechnie znanej urodzinowej piosenki zmienia „stuletni standard” na „jeszcze dłużej”. Życząc solenizantowi wszystkiego dobrego, na ogół nie zastanawiamy się, czy przypadkiem sto lat już nie wystarczy, nie pytamy też solenizanta przed zaintonowaniem piosenki, czy rzeczywiście życzyłby sobie tak długiego życia. Może gdybyśmy go o to zapytali, odpowiedziałby: „to zależy”. Można sobie bowiem wyobrazić kilka scenariuszy sędziwego wieku, nie każdy jednak wydaje się równie obiecujący... Pytanie o moralną ocenę wykorzystania szeroko pojętych możliwości współczesnej biomedycyny (włączywszy w to techniki inżynierii genetycznej) do przedłużania ludzkiego życia należałoby stawiać w perspektywie wszystkich scenariuszy. Oprócz pytań o moralną dopuszczalność projektu przedłużania ludzkiego życia, wpisującego się w szerszy problem doskonalenia ludzkiej natury, nasuwają się tutaj pytania o sens i prostą roztropność realizowania tego rodzaju projektu. Czy warto bowiem starać się o wydłużanie ludzkiego życia, jeśli tej długości towarzyszyć będzie u schyłku naszego życia znikoma jakość?
24,19
36,40 zł
Okładka książki Misterium cierpienia świętej Faustyny
Cierpienie, niezależnie od stopnia jego analizowania, pozostaje zawsze wielkim wyzwaniem 1 tajemnicą. Nie powinno to Jednak onieśmielać w podejmowaniu rozważań na jego temat. Doświadczenie św. Faustyny jest wielkim darem dla wspólnoty wierzących i warto z niego skorzystać również w odniesieniu do problemu cierpienia. Kościół słowami liturgii (w prefacji o Świętych - Rola Świętych w Kościele) wyraża przekonanie, że „przykład Świętych nas pobudza". Formułowanie teologicznej refleksji nad cierpieniem. wynikające z przeżyć i przemyśleń wielkiej polskiej Mistyczki, stanowi próbę wypracowywania teologii cierpienia, w której poszukuje się odpowiedzi na pytanie o to. jak należy odnosić się w swoim życiu do cierpienia.
32,56
49,00 zł
Okładka książki Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium
Na tom składa się ponad 400 obszernych biogramów księży katolickich dziewięciu różnych narodowości (najliczniej reprezentowani są księża polscy) i trzech obrządków (łacińskiego, ormiańskiego i greckokatolickiego) represjonowanych w ZSSR. Większość biogramów wyposażona jest w fotografie. Książka zawiera liczne reprodukcje niedostępnych do niedawna dokumentów z archiwów b. ZSSR (oskarżenia, wyroki, pisma urzędowe, listy z zesłania i in.), wykresy ukazujące losy więzionych, zesłanych i rozstrzhalasnych duchownych katolickich, indeks osób i nazw geograficznych i administracyjnych oraz streszczenia i spis treści w języku rosyjskim, niemieckim i angielskim. Ukazanie się książki ks. prof. R. Dzwonkowskiego jest wydarzeniem niezwykle ważnym. Jest to bowiem pierwsze tych rozmiarów i tak solidnie udokumentowane dzieło poświęcone martyrologii duchowieństwa katolickiego w ZSSR. Dzięki zmianom politycznym, jakie dokonały się na Wschodzie, archiwa w b. ZSSR stały się od kilku lat dostępne dla badaczy. Stanowi to całkowite i bardzo ważne novum w porównaniu z dotychczasowymi zachodnimi publikacjami na temat Kościoła katolickiego w ZSSR. Ks. Roman Dzwonkowski w sposób wyjątkowy przyczynił się do opisania dziejów Kościoła katolickiego w ZSSR i losów katolików na Wschodzie w epoce władzy komunistycznej. Za całokształt dorobku naukowego, utrwalonego w licznych publikacjach ogłaszanych w kraju i zagranicą, pod własnym nazwiskiem i pseudonimami, otrzymał Nagrodę Specjalną "Przeglądu Wschodniego" 1997.
31,17
46,90 zł
Okładka książki Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku
Przepraszamy bardzo, pozycja Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku nie ma jeszcze opisu. Książka „Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku” - oprawa miękka - Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL.
34,42
51,80 zł
Okładka książki Sakry i sukcesja święceń biskupich Episkopatu Kościoła Katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku (na tle wcześniejszych okresów dziejowych)
Książka jest działem nietypowym i na swój sposób wyjątkowym. Poświęcona została ważkiemu, jeśli nie jednemu z kluczowych zagadnień eklezjologii oraz realizacji tej eklezjalnej rzeczywistości w skomplikowanych, historycznych realiach Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu. Sacra i sukcesja święceń to wydarzenia konstytuujące episkopaty w przestrzeni czasu i w każdym wymiarze geograficzno-politycznym. Są to też wydarzenia wielkiej wagi dla historii, kondycji i żywotności każdego Kościoła lokalnego. Jednak świadomość ich ważności i wyjątkowości jest bardzo mała wśród wiernych, a nawet nie zawsze w pełni uświadomiona przez samych zainteresowanych, czyli biskupów. Chlubnymi wyjątkami byli pod tym względem m.in. Prymas Tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, czy metropolita krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież bł. Jan Paweł II. Ten ostatni miał wyjątkowo głęboko zakorzenioną świadomość uczestnictwa w świętej sukcesji, sięgającej czasów apostolskich, od których kontynuowane jest i realizowane poprzez udzielanie święceń biskupich zapewnienie Chrystusa o Jego obecności w Kościele „aż do skończenia świata". Mało znana na gruncie polskim, nadzwyczaj ciekawa problematyka książki, napisanej niezwykle kompetentnie, stanowi znaczący wkład w rodzimą kulturę teologiczno-historyczną. Z recenzji ks. prof. dra hab. Anzelma Weissa Książka o sakrach i sukcesji święceń biskupich lokuje się na przecięciu badań teologicznych i historycznych, co sygnalizuje sam tytuł: sakra w rozumieniu obrzędu, rytu, poprzez który prezbiter zostaje ustanowiony na urzędzie biskupa, co jest faktem historycznym, „zewnętrznym", oraz sukcesja apostolska - obrzęd, ryt, poprzez który człowiek ów otrzymuje nadprzyrodzone uprawnienia „wewnętrzne", jakie Założyciel Kościoła nadał apostołom, co przyjmujemy z wiarą, bo wiemy o tym z Objawienia. Na płaszczyźnie historii badamy: kto, kiedy i w jakich okolicznościach został ustanowiony na urzędzie i czy to ustanowienie dokonało się w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ważności aktu. Natomiast o tym, co należy do ważności aktu, co warunkuje otrzymanie owych nadprzyrodzonych uprawnień, wiemy z Pisma Świętego i Tradycji. Drążenie problemu sukcesji święceń biskupich pełni więc rolę pomocniczą względem eklezjologii fundamentalnej, która podejmuje zagadnienie tożsamości Kościoła. Z recenzji ks. prof. dra hab. Kazimierza Doli
36,28
54,60 zł
Okładka książki Psychologiczne analizy procesów interioryzacji norm moralnych
W moim przekonaniu propozycja ta jest nowatorska nie tylko w literaturze słowackiej, lecz także na szerszym forum naukowym, zarówno w swej wymowie koncepcyjno-pojęciowej, metodologiczno-badawczej, jak również co do możliwości aplikacyjnych. [...] Największym jej wkładem w dziedzinie psychologii moralności jest rozwinięcie koncepcji warunków uznania postępowania człowieka w określonej sytuacji za moralnie dobre lub złe. Chcąc odpowiedzieć na pytanie o warunki i kryteria postępowania moralnie dobrego, czyli „mravnego", Autor wyodrębnia dwa paralelne wymiary analityczne struktury postępowania: przejawy zewnętrzne postępowania (wymiar behawioralny) oraz wymiar wewnętrzny, czyli wewnętrzne przeżycia związane z tym postępowaniem (intencjonalne ukierunkowanie na normę moralną, motywacja). W ten sposób myślenie o normach jako regulatorach ludzkiego zachowania zostało wzbogacone o struktury behawioralno-przeżyciowe, które stanowią podstawę systematyzacji norm na: normy wychowawcze, moralne oraz prawne. Przedmiotem regulacji w normach wychowawczych i prawnych jest przejawiane postępowanie, zaś w normach moralnych może być zarówno przejawiane postępowanie wraz z wewnętrznymi przeżyciami związanymi z tym postępowaniem (wymiary powiązane), jak i tylko samo intencjonalne ukierunkowanie na normę moralną (przeżywanie wewnętrzne niepowiązane z jej przejawem zewnętrznym). Nowością koncepcyjną tej rozprawy jest również zaproponowanie dla oceny moralnie dobrego postępowania - jako najwyższej oceny etycznej - podejścia systemowego do neutralizacji, czyli jej unieważnienia z powodów natury psychologicznej, somatycznej, neurologicznej, socjologicznej (neutralizacja porównawcza oraz aksjologiczna). Neutralizacja służy nie tylko uściśleniu oceny moralnej postępowania, lecz także stanowi jednocześnie ważny czynnik psychospołeczny towarzyszący tej ocenie w pełnieniu przez nią określonej roli wychowawczej oraz stymulującej uczenie się postępowania moralnie dobrego.
23,26
35,00 zł
Okładka książki Czas i przyczynowość
Laudacja wygłoszona przez abpa prof. dr. hab. Józefa Życińskiego 22 marca 2001 roku na dorocznym publicznym zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL z okazji wręczenia ks. prof. dr. hab. Michałowi Hellerowi Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego oraz wykład wygłoszony przez ks. prof. Michała Hellera.
9,77
14,70 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Duchowieństwo katolickie w Polsce wobec osób z niepełnosprawnością. Studium socjologiczno-pastoralne
Duchowieństwo katolickie w Polsce wobec osób z niepełnosprawnością. Studium socjologiczno-pastoralne
37,21
56,00 zł
Okładka książki Człowiek odczytany w Bogu Ojcu. Teologiczno-antropologiczne refleksje w nauczaniu Jana Pawła II.
Książka wyraża prawdę, że w Bogu pojmowanym jako Trójca Osób ujawnia się ostateczna tożsamość osobowa człowieka. Trójca Święta jako paradygmat, wszelkich relacji międzyosobowych, jest przyczyną i wzorem wszelkiego życia wspólnotowego. Trynitarny wymiar antropologii chrześcijańskiej przypomina, że autentycznym powołaniem człowieka jest jego uczestnictwo w życiu Trójjedynego Boga.Zagadnienia podjęte w książce dotyczą życia chrześcijanina w Bogu Ojcu, na podstawie obszernego nauczania teologiczno-antropologicznego Jana Pawła II wedle jego "trylogii trynitarnej".
35,35
53,20 zł
Okładka książki Palenie tytoniu: wolność czy zniewolenie?
Palenie tytoniu stało się w ostatnich dziesiątkach lat zjawiskiem powszechnym, bardzo szkodliwym, a poziom wiedzy o jego szkodliwości stale graniczy jeszcze z ignorancją. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na doinformowanie i bardziej skuteczną profilaktykę palenia, oddajemy Czytelnikom pracę przygotowaną przez Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej KUL i Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Książka zawiera zbiór opracowań wyników badań prowadzonych przez obie instytucje w ostatnich latach. Zjawisko palenia poddane zostało wszechstronnej analizie teoretycznej i empirycznej w aspekcie medycznym, psychologicznym, etycznym, moralnym i profilaktycznym. Jak wykazują wyniki badań, szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się palenia tytoniu wśród młodzieży, dzieci i kobiet. Przedmiotem zainteresowań autorów prowadzonych badań były psychologiczne i społeczne uwarunkowania tego zjawiska. Ocenie poddano zwłaszcza osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania palenia. Książka przeznaczona jest nie tylko dla profesjonalistów: lekarzy, psychologów, pedagogów, wychowawców, duszpasterzy, ale także dla szerokich kręgów społecznych - młodzieży, rodziców, kobiet i mężczyzn, przede wszystkim tych uzależnionych od papierosów, ale również osób wolnych od tego nałogu. Stanowić ona może poważny wkład w promocję zdrowia publicznego u progu XXI wieku.
19,54
29,40 zł
Okładka książki Transplantacje. Spór o dar
Transplantacje. Spór o dar
26,05
39,20 zł
Okładka książki Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej
Książka podejmuje wciąż mało rozpoznaną badawczo problematykę związków między umysłem człowieka a mediami audiowizualnymi. Jest kontynuają pracy "Psychologiczne aspekty odbioru telewizji", której dwa gtomy ukazały się wcześniej. W związku z rozszerzeniem zakresu poszukiwań badawczych konieczna była modyfikacja tytułu. Publikacja składa się z dwunastu artykułów, ułożonych w trzech częściach. Pierwsza dotyczy rozumienia przekazu audiowizualnego, druga - zagadnień z pogranicza psychologii, teorii filmu i aksjologii, trzecia - perswazji w mediach audiowizualnych.
29,30
44,10 zł
Okładka książki Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. T. X Psychologia kliniczna nastolatka
Tom X serii Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości poświęcony jest problematyce okresu dorastania. Jest to istotny etap życia człowieka, który prowadzi od dziecięcej zależności względem osób dorosłych do dojrzałości biologicznej i psychospołecznej, umożliwiającej niezależne funkcjonowanie i decydowanie o sobie. Zadania rozwojowe, przed którymi stają dorastający, są złożone i wielorakie, toteż na drodze ich realizacji mogą pojawić się trudności. Celem książki jest ukazanie specyfiki okresu dorastania, z uwzględnieniem psychicznego i fizjologicznego funkcjonowania nastolatków w kontekście wyzwań i zagrożeń współczesnej kultury.
24,19
36,40 zł
Okładka książki Figura króla Manassesa. W świetle analizy narracyjnej opowiadania 2 Krn 33,1-20.
Informacje zawarte w obydwu tekstach nie są potwierdzone przez inne źródła pozabiblijne, czyli nie można z cała naukową pewnością historyczną jednoznacznie stwierdzić, kim był Manasses: grzesznikiem czy nawróconym. Należy przyjąć, że opowiadania biblijne nie ukazują osoby króla Manassesa, ale jego figurę, czyli ideę, w której świetle władca został przedstawiony; nie jest zatem możliwe napisanie biografii Manassesa lub scharakteryzowanie jego osoby, można natomiast przeanalizować, kim jest literacki król Manasses, bohater tekstów biblijnych, oraz odszukać motywy i idee, w których świetle został on w taki sposób przedstawiony.
31,90
48,00 zł
NOWOŚĆ
Okładka książki Bóg w historii
Kowalczyk Mirosław
Bóg w historii
"Na całym świecie istnieje bardzo wiele naukowych i popularnych opracowań dotyczących życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Do najważniejszych należy niewątpliwie dzieło Josepha Ratzingera/Benedykta XVI: Jezus z Nazaretu. W dziele tym Papież podejmuje tematykę chrystologiczną w ujęciu dogmatycznym i historiozbawczym. Jego nauka z odniesieniem całej rzeczywistości do Jezusa Chrystusa  nabiera istotnego znaczenia w czasach dzisiejszego "arianizmu", a nawet jakiejś "chrystofobii" . Rozumiemy zatem dlaczego Benedykt XVI tematyce chrystologicznej poświęcił nawet ostatnie lata pontyfikatu. W niniejszym opracowaniu chciałem przede wszystkim dokonać analizy nauki Benedykta XVI o Jezusie Chrystusie i jako osobowym spełnieniu wszechbytu. Temat Jezusa Chrystusa jest dla tego Teologa wyjątkowy, a jego refleksje podkreślają jedyność i powszechność Zbawiciela." z Wprowadzenia
41,86
63,00 zł
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 5
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj